2012, ജൂൺ 2, ശനിയാഴ്‌ച

QGIS Project ല്‍ റോഡിന് 20 മീറ്റര്‍ വീതി കൂട്ടിയാല്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം


QGIS Project ല്‍ റോഡിന് 20 മീറ്റര്‍ വീതി കൂട്ടിയാല്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
Application > Science > Quantum GIS എന്ന രീതിയില്‍ QGIS തുറക്കുക

File > Open Project > Project QGIS> QGISproject.qgs എന്ന ക്രമത്തില്‍ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക
ലെയര്‍ ജാലകത്തില്‍ നിന്നും റോഡ് എന്ന ലെയര്‍ Select ചെയ്യുക
ഈ പാളിയില്‍ നിന്നും ചുവന്ന വരകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡ് Select ചെയ്യാനായി View menu വിലെ Select എന്ന ഓപ്ഷനിലെ Select Single Feature എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകഅടുത്തതായി മാപ്പിലെ ചുവന്നവര കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


അപ്പോള്‍ അതിന്റെ കളര്‍ മാറുന്നത് കാണാം. അടുത്തതായി ഈ റോഡിന് ഇരുവശത്തേക്കും 10 മീറ്റര്‍ വീതികൂട്ടിയാല്‍ കിട്ടുന്ന റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കണം . ഇതിനായി Vector menu വിലെ Geoprocessing Tools ലെ Buffer ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Buffer(s)ജാലകത്തിലെ Input vector layer എന്ന ഭാഗത്ത് Roads എന്ന layer select ചെയ്യുക. Buffer distance എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം കൂട്ടേണ്ട വീതിയുടെ പകുതി (ഉദാ.10)അതിനു നേരെയുള്ള Text Box ല്‍ കൊടുക്കുക. Output Shapefile എന്ന ഭാഗത്തുള്ള Brows Button ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Qgisproject folder ന്റെ അകത്ത് അനുയോജ്യമായ പേര് നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം Buffer window യിലെ OK യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇപ്പോള്‍ Geoprocessing എന്ന ജാലകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.പുതിയ പാളി ചേര്‍ക്കട്ടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് yes എന്ന ഉത്തരം നല്‍കുക. വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Buffer(s) ജാലകത്തില്‍OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ആദ്യം Select ചെയ്ത റോഡിനു മുകളിലായി 20 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും.


ഇനി ഈ പാളിയെ Roads layer ന്റെ അടിയില്‍ ആക്കിയാല്‍ മാത്രമെ നമുക്ക് രണ്ടുപാളിയും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ സാധിക്കൂ. ഇതിനായി നമ്മള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച Buffer പപാളിയെ Roads പാളിയുടെ താഴുത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക


ഇപ്പോള്‍ നമുക്ക് രണ്ടു പാളിയും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ സാധിക്കും
ഈ റോഡിന്റെ വീതി കാണുന്നതിനായി measure line tool ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി

റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുമ്പോള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനായി view menu വിലെ Identify features എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം house ചെയ്തതിനുശേഷം വീതി കൂട്ടിയ റോഡിലെ ഓരോ വീടുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് പിടിക്കാം.
ഈ വീടുകളുടെ പേര് ലിസ്റ്റായി കിട്ടണമെങ്കില്‍ vector menu വിലെ Geoprocessing Tools ലെ intersect എന്ന ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുകഇപ്പോള്‍ വരുന്ന Intersect ജാലകത്തില്‍ Input Vector Layer എന്ന ഭാഗത്ത് House ഉം Intersect Layer എന്ന ഭാഗത്ത് Bufferroads layer ഉം ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. Output Shapefile എന്ന ഭാഗത്തുള്ള Brows എന്നഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അനുയോജ്യമായ പേര് നല്‍കിQgisproject Folder ല്‍ സേവ് ചെയ്യുക.


ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Geoprocessing ജാലകത്തിലെ Yes Button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനുശേഷം Intersect എന്ന ജാലകത്തിലെ OK ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അടുത്തതായി പുതുതായി ഉണ്ടായ Roadintersction layer ല്‍ റൈറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ Open Attribute Table ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍

 പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പട്ടികയില്‍ റോഡ് വീതി കൂട്ടുമ്പോള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീടുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് നമ്മള്‍ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 അഭിപ്രായം:

  1. സര്‍,
    ബ്ലോഗ് maintain ചെയ്യുന്നതാരായാലും വളരെ വളരെ നല്ല വര്‍ക്കുകളാണ്. ചെറിയ ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം. ഏല്ലാം അധ്യായത്തിന്റെയും അവസാന ഭാഗത്തുള്ള പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളെ കൂടി address ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അതൊരു ഉപകാരമാവില്ലേ?.
    ഇതല്ല പറയാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ bufferzone നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ "ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ആദ്യം Select ചെയ്ത റോഡിനു മുകളിലായി 20 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും." എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റായ concept ആണ് വായനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. ഒരു റോഡിന് വീതികൂട്ടുമ്പോള്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും എന്ന വസ്തുത- ആവൃത്തി വിശകലനമാണ് ബഫറിംഗ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ പുതിയൊരു റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു റോഡില്‍ നിന്നും 10 മീറ്റര്‍ ഇരുവശത്തേക്കും പ്രത്യേകമായൊരു മേഖല അടയാളപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ? ആ അടയാളപ്പെടുത്തല്‍ പുതിയൊരു പാളിയിലാണെന്ന് മാത്രം. അത് 20 മീറ്ററിലുള്ള പുതിയൊരു റോഡല്ല. ഒരു യൂസര്‍ റോഡാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈ രീതിയില്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ