2012, ജൂൺ 2, ശനിയാഴ്‌ച

QGIS Project ല്‍ റോഡിന് 20 മീറ്റര്‍ വീതി കൂട്ടിയാല്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം


QGIS Project ല്‍ റോഡിന് 20 മീറ്റര്‍ വീതി കൂട്ടിയാല്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
Application > Science > Quantum GIS എന്ന രീതിയില്‍ QGIS തുറക്കുക

File > Open Project > Project QGIS> QGISproject.qgs എന്ന ക്രമത്തില്‍ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക
ലെയര്‍ ജാലകത്തില്‍ നിന്നും റോഡ് എന്ന ലെയര്‍ Select ചെയ്യുക
ഈ പാളിയില്‍ നിന്നും ചുവന്ന വരകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡ് Select ചെയ്യാനായി View menu വിലെ Select എന്ന ഓപ്ഷനിലെ Select Single Feature എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകഅടുത്തതായി മാപ്പിലെ ചുവന്നവര കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


അപ്പോള്‍ അതിന്റെ കളര്‍ മാറുന്നത് കാണാം. അടുത്തതായി ഈ റോഡിന് ഇരുവശത്തേക്കും 10 മീറ്റര്‍ വീതികൂട്ടിയാല്‍ കിട്ടുന്ന റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കണം . ഇതിനായി Vector menu വിലെ Geoprocessing Tools ലെ Buffer ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Buffer(s)ജാലകത്തിലെ Input vector layer എന്ന ഭാഗത്ത് Roads എന്ന layer select ചെയ്യുക. Buffer distance എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം കൂട്ടേണ്ട വീതിയുടെ പകുതി (ഉദാ.10)അതിനു നേരെയുള്ള Text Box ല്‍ കൊടുക്കുക. Output Shapefile എന്ന ഭാഗത്തുള്ള Brows Button ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Qgisproject folder ന്റെ അകത്ത് അനുയോജ്യമായ പേര് നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം Buffer window യിലെ OK യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇപ്പോള്‍ Geoprocessing എന്ന ജാലകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.പുതിയ പാളി ചേര്‍ക്കട്ടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് yes എന്ന ഉത്തരം നല്‍കുക. വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Buffer(s) ജാലകത്തില്‍OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ആദ്യം Select ചെയ്ത റോഡിനു മുകളിലായി 20 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും.


ഇനി ഈ പാളിയെ Roads layer ന്റെ അടിയില്‍ ആക്കിയാല്‍ മാത്രമെ നമുക്ക് രണ്ടുപാളിയും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ സാധിക്കൂ. ഇതിനായി നമ്മള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച Buffer പപാളിയെ Roads പാളിയുടെ താഴുത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക


ഇപ്പോള്‍ നമുക്ക് രണ്ടു പാളിയും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ സാധിക്കും
ഈ റോഡിന്റെ വീതി കാണുന്നതിനായി measure line tool ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി

റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുമ്പോള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനായി view menu വിലെ Identify features എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം house ചെയ്തതിനുശേഷം വീതി കൂട്ടിയ റോഡിലെ ഓരോ വീടുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് പിടിക്കാം.
ഈ വീടുകളുടെ പേര് ലിസ്റ്റായി കിട്ടണമെങ്കില്‍ vector menu വിലെ Geoprocessing Tools ലെ intersect എന്ന ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുകഇപ്പോള്‍ വരുന്ന Intersect ജാലകത്തില്‍ Input Vector Layer എന്ന ഭാഗത്ത് House ഉം Intersect Layer എന്ന ഭാഗത്ത് Bufferroads layer ഉം ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. Output Shapefile എന്ന ഭാഗത്തുള്ള Brows എന്നഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അനുയോജ്യമായ പേര് നല്‍കിQgisproject Folder ല്‍ സേവ് ചെയ്യുക.


ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Geoprocessing ജാലകത്തിലെ Yes Button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനുശേഷം Intersect എന്ന ജാലകത്തിലെ OK ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അടുത്തതായി പുതുതായി ഉണ്ടായ Roadintersction layer ല്‍ റൈറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ Open Attribute Table ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍

 പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പട്ടികയില്‍ റോഡ് വീതി കൂട്ടുമ്പോള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീടുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് നമ്മള്‍ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Well എന്ന ഒരു ലെയര്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത് അതില്‍ കിണറുകള്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം


QGIS Project ല്‍ ഒരു പുതിയ ലെയര്‍ കൂട്ടിചേര്‍ത്ത് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന വിധം
Resource file ആയി തന്നിരിക്കുന്ന QGIS Project എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് ഡെസ്ക് ടോപ്പില്‍ ഇടുക.കാരണം നമ്മള്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ Original file corrupted ആകും എന്നതു കൊണ്ടാണ്
Application > Science > Quantum GIS എന്ന രീതിയില്‍ QGIS തുറക്കുക
File > Open Project > Project QGIS> QGISproject.qgs എന്ന ക്രമത്തില്‍ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക

ഇതില്‍ Well എന്ന ഒരു ലെയര്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത് അതില്‍ കിണറുകള്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നാം ചെയ്യുവാന്‍ പോകുന്നത്
Layer Menu വിലെ ന്യൂ വില്‍ New Shaped layer file എന്നക്രമത്തില്‍ പുതിയ ലെയര്‍ തുറക്കുക.

ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന് വരുന്ന Coordinate reference system selector ജാലകത്തില്‍ നിന്ന് Authority ID ല്‍ EPSG:32643 എന്ന ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് OK അമര്‍ത്തുക.

ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന് വരുന്ന New Vector Layer എന്ന ജാലകത്തില്‍ Type എന്ന ഭാഗത്ത് point എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(സാധാരണ കിണറുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് point കൊണ്ടാണ്)അടുത്തതായി ഈ ലെയറില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ട Attributes എന്തൊക്കെയാണന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ഇതിനായി താഴെ New Attribute എന്ന ഭാഗത്ത് ചേര്‍ക്കേണ്ട ഓരോ Attributes ന്റെയും പേര് ,ആഴം, പൊതുകിണറോ പഞ്ചായത്ത് കിണറോ ,ജലലഭ്യത തുടങ്ങിയവ നല്‍കി Add to Attributes list ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സംഖ്യകളായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പടുത്താന്‍ Whole Number അല്ലങ്കില്‍ Decimal Number എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലുമോ അല്ലാത്തവയ്ക്ക് Text data യും Type ആയി ചേര്‍ക്കുക .കൂട്ടിചേര്‍ക്കുന്ന Attributesഎല്ലാം താഴെ Attributes List ല്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം

എല്ലാ Attributes ഉം കൂട്ടിചേര്‍ത്തതിനുശേഷം OK അമര്‍ത്തുക.
ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Save As ജാലകത്തില്‍ Layer ന്റെ പേരു Wellഎന്ന് നല്‍കി QGIS project ഫോള്‍ഡറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക.
QGIS ജാലകത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പുതിയ ലെയര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം


നമ്മള്‍ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ Well Layer Select ചെയ്തതിനു ശേഷം Toggle editing tool ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആക്ടീവ് ആകുന്ന Capture point Tool ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാപ്പില്‍ കിണറുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുക.
അടുത്താതായി ഇത് സേവ്ചെയ്യാം . ഇതിനായി വീണ്ടും Toggle Editing tool ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തില്‍ save എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


കിണര്‍ ആയി മാര്‍ക്ക് ചെയ്തpoint ന്റെ വലിപ്പം നിറം തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പര്‍ട്ടീസ് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കില്‍ Well Layer ല്‍ റൈറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും Properties ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജാലകത്തില്‍ നിന്നും style എന്ന tab ന് കീഴിലുള്ള ഭാഗത്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി OK ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


Select ചെയ്ത layer ലെ ഓരോ ഒബ്ജക്ടിന്റയും Attributes കാണണമെങ്കില്‍ View മെനുവിലെ identify features ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ലെയറിലെ ഒബ്ജക്ടുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതി

2012, ജൂൺ 1, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സ്ട്രീം എന്ന ഒരു ലെയര്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത് അതില്‍ ഒരു അരുവി മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം


QGIS Project ല്‍ ഒരു പുതിയ ലെയര്‍ കൂട്ടിചേര്‍ത്ത് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന വിധം
Resource file ആയി തന്നിരിക്കുന്ന QGIS Project എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് ഡെസ്ക് ടോപ്പില്‍ ഇടുക.കാരണം നമ്മള്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ Original file corrupted ആകും എന്നതു കൊണ്ടാണ്
Application > Science > Quantum GIS എന്ന രീതിയില്‍ QGIS തുറക്കുക


File > Open Project > Project QGIS> QGISproject.qgs എന്ന ക്രമത്തില്‍ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക

ഇതില്‍ സ്ട്രീം എന്ന ഒരു ലെയര്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത് അതില്‍ ഒരു അരുവി മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നാം ചെയ്യുവാന്‍ പോകുന്നത്
Layer Menu വിലെ ന്യൂ വില്‍ New Shaped layer file എന്നക്രമത്തില്‍ പുതിയ ലെയര്‍ തുറക്കുക.
ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന് വരുന്ന Coordinate reference system selector ജാലകത്തില്‍ നിന്ന് Authority ID ല്‍ EPSG:32643 എന്ന ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് OK അമര്‍ത്തുക.
ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന് വരുന്ന New Vector Layer എന്ന ജാലകത്തില്‍ Type എന്ന ഭാഗത്ത് Line എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(സാധാരണ അരുവികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് Line കൊണ്ടാണ്)
അടുത്തതായി ഈ ലെയറില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ട Attributes എന്തൊക്കെയാണന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ഇതിനായി താഴെ New Attribute എന്ന ഭാഗത്ത് ചേര്‍ക്കേണ്ട ഓരോ Attributes ന്റെയും പേര് Width, Type തുടങ്ങിയവ നല്‍കി Add to Attributes list ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സംഖ്യകളായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പടുത്താന്‍ Whole Number അല്ലങ്കില്‍ Decimal Number എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലുമോ അല്ലാത്തവയ്ക്ക് Text data യും Type ആയി ചേര്‍ക്കുക .കൂട്ടിചേര്‍ക്കുന്ന Attributesഎല്ലാം താഴെ Attributes List ല്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം
 എല്ലാ Attributes ഉം കൂട്ടിചേര്‍ത്തതിനുശേഷം OK അമര്‍ത്തുക.
ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന Save As ജാലകത്തില്‍ Layer ന്റെ പേരു Stream എന്ന് നല്‍കി QGIS project ഫോള്‍ഡറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക.
QGIS ജാലകത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പുതിയ ലെയര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം

നമ്മള്‍ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ Stream Layer Select ചെയ്തതിനു ശേഷം Toggle editing tool ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആക്ടീവ് ആകുന്ന Capture Line Tool ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാപ്പില്‍ അരുവി കടന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുക.
 മാര്‍ക്കിങ്ങ് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പടുന്ന ജാലകത്തില്‍ നേരത്തെ ഡിഫൈന്‍ ചെയ്ത Attributes എല്ലാം നല്‍കി OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അടുത്താതായി ഇത് സേവ്ചെയ്യാം . ഇതിനായി വീണ്ടും Toggle Editing tool ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇപ്പോള്‍ തുറന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തില്‍ save എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അരുവിയായി മാര്‍ക്ക് ചെയ്ത line ന്റ വീതി നിറം തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പര്‍ട്ടീസ് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കില്‍ Stream Layer ല്‍ റൈറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും Properties ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജാലകത്തില്‍ നിന്നും style എന്ന tab ന് കീഴിലുള്ള ഭാഗത്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി OK ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Select ചെയ്ത layer ലെ ഓരോ ഒബ്ജക്ടിന്റയും Attributes കാണണമെങ്കില്‍ View മെനുവിലെ identify features ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആലെയറിലെ ഒബ്ജക്ടുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതി